UNESCO E-knjižnica Parka Škocjanske jame in Biosfernega območja Kras

MONITORING SVETOVNE DEDIŠČINE UNESCO
UNESCO program participacije

1. UVOD

Projekt je bil na sedežu UNESCO odobren konec decembra 2012.
Park Škocjanske jame, Slovenija, bo vzpostavil program monitoringa za lokacije svetovne dediščine, ki bo obsegal vse značilnosti izjemne univerzalne vrednosti in trajnostnega razvoja ter bo predstavljal učinkovito orodje za upravljanje zavarovanih območij. Lokacije UNESCO svetovne dediščine se odlikujejo s primernim upravljanjem, kjer igra program monitoringa pomembno vlogo, saj je ključen za varstvo naravnih vrednot in kulturne dediščine poleg kakovostnih razvojnih programov, ki podpirajo ohranjanje izjemne univerzalne vrednosti.

foto vsebina-2

 

Z odločno idejo, da bi spodbujali sodelovanje med lokacijami svetovne dediščine v Jugovzhodni Evropi in sosednjih državah, smo pripravili projektni predlog za skupni projekt v začetku leta 2011. Predlog je Park Škocjanske jame posredoval Slovenski nacionalni komisiji za UNESCO in prejel finančno podporo za organizacijo pripravljalnega sestanka. Predlog je bil sprejet z velikim zanimanjem kontaktnih oseb in drugih predstavnikov Poljske, Madžarske, Hrvaške, Srbije, Črne Gore, Bosne in Hercegovine ter FYR Makedonije.

V času od 2013 - 2015 bodo mnoge lokacije svetovne dediščine začele s procesom periodičnega poročanja. Dejavnosti v projektu bodo usmerjene na monitoring, z namenom olajšanja priprave potreben dokumentacije ter vzpostavitve prihodnjega sodelovanja med lokacijami, predvsem na področju monitoringa in upravljanja lokacij svetovne dediščine.

2. OSNUTEK PROJEKTNEGA PREDLOGA

2.1. Uvod

Projekt bo vključeval tako naravno kot kulturno in mešano dediščino lokacij svetovne dediščine, ki predstavljajo države in regijo. K sodelovanju bodo povabljeni vključene kontaktne osebe in upravljavci lokacij, ki bodo povabljeni k izmenjevanju izkušenj in pridobivanju novega znanja. Države, z določenimi WH lokacijami, ki so potrdile sodelovanju v projektu so: Slovenija, Srbija, Bosna in Hercegovina, Romunija, Bolgarija, Poljska, Madžarska.

Projekt se bo izvedel v letu 2013. Program bo prilagojen sredstvom in razpoložljivem času.

2.2. Namen projekta

Projekt bo omogočil partnerjem, da bodo usvojili osnove monitoringa, ki jim bo pomagal pri varstvu izjemne univerzalne vrednosti in vsakodnevnem upravljanju lokacije. Olajšal bo proces periodičnega poročanja v okviru različnih konvencij in programov na nacionalnih nivojih in pristojnih oblasti, pripomogel bo k vzpostavitvi shem za krepitev zmogljivosti zaposlenih na lokacijah in spodbujal k sodelovanju med lokacijami svetovne dediščine, biosfernimi območji, lokacijami Ramsar in prejemnic EU diplome.

2.3. Cilji

- Olajšanje procesa periodičnega poročanja,
- Prispevek k upravljavskim načrtom lokacij svetovne dediščine, - Vse lokacije, vključene v projekt, bodo imele vzpostavljen in delujoč sistem monitoringa,
- Upravljavci bodo seznanjeni z orodji za izvajanje primernega monitoringa in pripravljeni za izobraževanje lokalnih skupnosti in zaposlenih na drugih lokacijah.
- Okrepitev mreže lokacij svetovne dediščine na subregionalnem nivoju.

2.4. Rezultati

- Spletna stran s kratko predstavitvijo lokacij.
- Podatkovna baza z možno rabo za poročanje različnim konvencijam in izvedbo preglednih študij.
- Zbiranje in sortiranje podatkov po predhodno definiranem sistemu.
- Zgoščenka s posebnim ovojem, vsebujoč koristne informacije za druge lokacije.
- Vključevanje procesa periodičnega poročila v projekt.
- Zaposleno osebje na lokacijah svetovne dediščine bo usposobljeno za izvajanje učinkovitega monitoringa lokacije s preprostimi shemami monitoringa, ki predhodijo razvoju modela monitoringa.

2.5. Dejavnosti in časovni okvir

2.5.1. Opis dejavnosti

1. Seznanjanje partnerjev
Partnerji bodo seznanjeni s projektom, ki bo prilagojen času in sredstvom.

2. Identifikacija in izbira indikatorjev ter razvoj metodologije
Organizirana bo ena delavnica.
Povabljen bo en predstavnik države. Stroški prevoza in namestitve bodo pokriti iz projektnih virov. V kolikor bi udeležene države v projektu želele poslati na delavnico še dodatnega predstavnika, krije zanj stroške sama, v okviru projekta pa zagotovimo logistično in drugo podporo.

Koordinacijski odbor bo skrbno pripravil delovni program, ki se bo nanašal na izbrana vprašanja iz periodičnega poročila. Vsak predstavnik države in tudi lokacije svetovne dediščine, bo predstavil lokacijo z izjavo o izjemni univerzalni vrednosti. Osnove za predlog izvajanja monitoringa bodo pripravljeni pred začetkom projekta.. Projektne partnerje bomo zaprosili, da pregledajo že obstoječo statistiko na lokacijah in začnejo izvajati novo začrtano delo. Predstavljen bo poseben program za usposabljanje privatnih lastnikov na lokacijah svetovne dediščine in tudi mentorjev, ki bodo izvajali pomagali pri implementaciji monitoringa. Prav tako bodo predstavljeni strategija za komunikacijo z lokalnimi skupnostmi in principi participatornega monitoringa. Delo v skupinah bo sodelujočim omogočilo prilagoditi modele na njihove specifične situacije. Vsaka lokacija bo izvajala komunikacijske dejavnosti v koordinaciji s predhodno določeno delovno skupino projekta.

3. Preizkus izvajanja monitoringa in zbiranje podatkov
Na vsaki lokaciji se bo izvajalo delo, ki bo temeljilo na periodičnem poročilu in predhodno določenih nalogah v zvezi z monitoringom. Svetovanje preko elektronske pošte bo zagotovljeno s pomočjo strokovnjakov in drugih sodelujočih lokacij. Začeli bomo s procesom ustvarjanja podatkovne zbirke, ki bo zagotovila zbiranje in analizo. Med projektom bo delo ovrednoteno. Zagotovljeno bo kontinuirano zbiranje podatkov in dana možnost prihodnje publikacije interpretacije le-teh. V ta namen bo postavljena spletna stran.

4. Evalvacija dela na posameznih lokacijah
Ta faza se bo odvijala na spletu. Lokacije bodo predstavile delo, težave in rešitve. Strokovnjaki bodo predstavili svoj evalvacije. V skupinah bomo ovrednotili metodologijo, da bi zagotovili sodelujočim preverjanje postopkov in implementacije monitoringa. Predlog za nadaljnji komunikacijski pristop bo predstavljen in pripravili bomo vsebine za zgoščenko. Zaradi kakovostnega dela bomo načrtovali posvet s posameznimi partnerji na eni od lokacij, v tehnični izvedbi partnerja. Stroške udeležbe projektnih sodelavcev vodilnega partnerja, bo kril Park Škocjanske jame.

5. Predstavitev in seznanjanje javnosti s projektnimi rezultati
Vse lokacije bodo izvajale dejavnosti predstavljanja shem monitoringa in rezultatov projekta na nacionalnem nivoju. Vsebina zgoščenke in poročila bodo dostopni na spletu. Z rednim delom in vzpostavljenim sodelovanjem, bodo vsi projektni partnerji posredovali znanje drugim državam in lokacijam, ki v projekt niso bile vključene, da bodo tudi drugi lažje začeli izvajati primeren monitoring in tako posredno tudi pripomogli k lažjemu izvajanju periodičnega poročila.

Pripravila:
Mag. Vanja Debevec Gerjevič,
Vodja službe za raziskovanje in razvoj

Izdelava: Studio Matris